هفت درس از بیل گیتس
bill-gates-businesstrend.jpg
در دبیرستان خیلی چیزها را به دانشآموزان نمیآموزند

ویلیام هنری گیتس سوم مشهور به بیل گیتس (Bill Gates) رئیس و موسس شرکت مایکروسافت، در یک سخنرانی در یکی از دبیرستانهای آمریکا، خطاب به دانشآموزان گفت: «در دبیرستان خیلی چیزها را به دانشآموزان نمیآموزند».. او هفت اصل مهم را که دانشآموزان در دبیرستان فرا نمیگیرند، بیان کرد.
اصول بیل گیتس به این شرح است:
ثروتمندترین مرد دنیا چگونه می اندیشد؟
ویلیام هنری گیتس سوم مشهور به بیل گیتس (Bill Gates) رئیس و موسس شرکت مایکروسافت، در یک سخنرانی در یکی از دبیرستانهای آمریکا، خطاب به دانشآموزان گفت: «در دبیرستان خیلی چیزها را به دانشآموزان نمیآموزند»..
او هفت اصل مهم را که دانشآموزان در دبیرستان فرا نمیگیرند، بیان کرد.
اصول بیل گیتس به این شرح است:
  • اصل اول: در زندگی، همه چیز عادلانه نیست، بهتر است با این حقیقت کنار بیایید.
  • اصل دوم: دنیا برای عزت نفس شما اهمیتی قایل نیست.. در این دنیا از شما انتظار میرود که قبل ازآنکه نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید، کار مثبتی انجام دهید.
  • اصل سوم: پس از فارغالتحصیل شدن از دبیرستان و استخدام، کسی به شما رقم فوقالعاده زیادی پرداخت نخواهد کرد.
  • به همین ترتیب قبل از آنکه بتوانید به مقام معاون ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید، باید برای مقام و مزایایش زحمت بکشید.
  • اصل چهارم: اگر فکر میکنید، آموزگارتان سختگیر است، سخت در اشتباه هستید.. پس از استخدام شدن متوجه خواهید شد که رئیس شما خیلی سختگیرتر از آموزگارتان است، چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد.
  • اصل پنجم: آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما تضاد ندارد. پدر بزرگهای ما برای این کار اصطلاح دیگری داشتند، از نظر آنها این کار «یک فرصت» بود.
  • اصل ششم: اگر در کارتان موفق نیستید، والدین خود را ملامت نکنید، از نالیدن دست بکشید و از اشتباهات خود درس بگیرید.

و نکته آخر که شامل حال خیلی ها می شود:
  • اصل هفتم: قبل از آنکه شما متولد بشوید، والدین شما هم جوانان پرشوری بودند و به قدری که اکنون به نظر شما میرسد، ملالآور نبودند.

از هفت اصل آقای بیل گیتس می توان چنین نتیجه گرفت که این اصول در زمان پدران ما تا حدودی رعایت می شده ولی مدتها است که به دست فراموشی سپرده شده و برای نسل امروز ناآشنا است. و شاید بتوان گفت افزایش توقعات نسل امروز به این موضوع برمی گردد.