مشتریان نامعقول منابع محدود شما را فرسوده میکنند.!!!
این مطلب را تا انتها بخوانید...
شما فقط منابع محدودی در اختیار دارید؛ تعداد نامتناسبی از آنان را به مشتریانی که مرتبا دردسرساز هستند، تخصیص ندهید. شما زمان قابل توجه، پول و انرژی که دارید برای خدمت به مشتری یا کسبوکار فدا میکنید و یک مشتری یا ارباب رجوع نامعقول میتواند قسمت زیادی از آن را بی ارزش کند.
اگر شما تمام سعی خود را کردهاید که دادخواهی خود را بیان کنید و مشتری هنوز هم راضی به نظر نمیرسد، وقت این است که از آن مشتری صرفنظر کنید. از منابع خود در جهت بیان نگرانیهای مشتریانی استفاده کنید که تمایل دارند با گفت و شنودی معقولانه به شما متعهد شوند. هنگامی که شما روی نیازهای مشتریان معقول خود متمرکز میشوید، ناخودآگاه سفیران وفادار نام تجاری خود را ایجاد میکنید.
Peter Fader در کتاب «Customer Centricity»، صاحبان کسبوکار را به تمرکز روی مشتریانی که بیشترین اهمیت را دارند، تشویق میکند: «همه مشتریان شایستگی بهترین تلاش شرکت شما را ندارند و برخلاف گفتههای قدیمی همیشه بهطور قطع حق با مشتری نیست. چون در دنیایی که حول مشتری است، هم مشتریان خوب وجود دارند و هم دیگران.»
در کتاب «The 4 hour workweek» نوشته Tim Ferris، نویسنده در ابتدای کتاب، داستانی شخصی خود را با جزئیات بازگویی میکند که چگونه نزدیک بود از لحاظ روانی در هم بشکند، چون همیشه سعی میکرد همه مشتریانش را راضی نگه دارد. او بعد از مدتی دریافت که تعداد کمی از مشتریان بیشترین انرژی و توان کاری او را در برمیگیرند و باعث قسمت بسیار زیادی از اضطراب و نگرانی او میشوند. اما راهحل او چه بود؟ او اولتیماتومی در اختیار ارباب رجوع گذاشت که: یا کار را به سبک خودش انجام میدهد و یا کلا کاری انجام نمیشود. نتیجه چه شد؟ برخی از مشتریان طبق خواستههای Ferris خود را تغییر دادند ولی عدهای از این کار سر باز زدند که همهشان ترد شدند. فشار روانی Ferris به شدت کاهش یافت و با قبول ارباب رجوعهایی که با مشتری ایده آل از نظر او منطبق بودند، کسب و کارش رونق یافت و به طرف جلو حرکت کرد.

بزرگان فروش، نتیجهای که گرفته شد این است که بیشتر منابع ارزشمند خود را به مشتریان خوب خود اختصاص دهید و از راضی نگه داشتن همه صرفنظر کنید.