باستانشناسان در جدیدترین کشفیات خود در مصر جمجمه سر زنی با قدمت بیش از 3300 سال را کشف کردند که دارای آرایش موی عجیب با 70 رشته موی اکستنشن در سرش است.
به گزارش ایسنا، بیش از 3300 سال قبل زنی در یکی از شهرهای کشور مصر با مدل موی فوقالعاده پیچیده با اکستنشنهای بلند دفن شد.محققان از نام، سن و شغل بقایای کشف شده از این زن آگاهی ندارند، اما مدل موی روی این جمجمه دست نخورده باقی مانده است.
باستانشناسان بقایای این زن را که در یک نمد پیچیده شده بود را در نزدیکی شهر کهنی پیدا کردهاند که هم اکنون با نام «آمارنا» شناخته میشود که توسط «آخناتون» یکی از فراعنه مصر به عنوان پایتخت جدید ین کشور ساخته شده بوده است.

این موضوع که موهای زن برای مراسم تدفین به این گونه آرایش شدهاند و یا این مدل مو متعلق به خود زن است پرسش اصلی محققان و باستانشناسان است.
باستان شناسان در بررسیهای خود از 100 جمجمه کشف شده در شهر «آمارنا» به این نتیجه رسیدند که مردم این شهر از مدل موهای متنوعی در زمان حیات خود استفاده میکردند